Авторизация | Регистрация
Главная » Ассоциация » Об ассоциации
Об Ассоциации
Мы - Ассоциация Ивенторов Украины – первая общественная организация, деятельность которой направлена на формирование событийной индустрии Украины и ее основных тенденций, а также на консолидацию усилий операторов рынка для решения вопросов общеотраслевого значения.

Основные направления, в которых работает и творит коллектив АИУ:

• мы закладываем фундамент для классификации игроков ивент-рынка;
• совершенствуем профессиональные навыки ее членов;
• создаем прочные отношения между такими игроками рынка, как ивенторы, сервис-провайдеры и держатели площадок.

Наша миссия:

• формирование событийной индустрии Украины и ее основных тенденций;
• консолидация усилий операторов рынка для решения вопросов общеотраслевого значения.

Наши цели как общественной организации:

• объединение усилий членов Ассоциации для содействия развитию деятельности, связанной с разработкой, организацией и проведением культурно-зрелищных мероприятий в Украине;
• защита законных прав и удовлетворение социальных, экономических, творческих и других общих интересов членов Ассоциации;
• противодействие конкурентным угрозам;
• обмен опытом, в том числе, с зарубежными коллегами.

Наши задачи:

• поддержка деятельности предприятий и субъектов event-деятельности в условиях рыночной экономики;
• содействие созданию организационных, правовых и экономических возможностей для развития event-деятельности в Украине;
• содействие развитию инфраструктуры event-деятельности;
• участие в подготовке и проведении совместных event-проектов
• содействие информационному обеспечению event–деятельности
• содействие пропаганде event-деятельности как способа повышения культуры производства.

Структура АИУ

Об Ассоциации

Устав

Затверджено: ____________________
Голова Зборів ____________________
Установчими Зборами Засновників
Асоціації «Асоціація івенторів України»
Протокол №____ від „___”___________2008р.С Т А Т У Т

Асоціації
"Асоціація івенторів України"


м. Київ – 2008 рік


ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2. НАЙМЕНУВАННЯ АСОЦІАЦІЇ.

3. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ.

5. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ.

6. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ.

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

13. ПІДПИСИ.


Асоціація “Асоціація івенторів України”, створена для сприяння розвитку в Україні діяльності, пов’язаної із розробкою, вдосконаленням, організацією та проведенням культурно-видовищних та ділових заходів, представництва інтересів своїх членів в органах державної влади та управління, захисту прав та задоволення соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів Асоціації, забезпечення зв'язків із громадськістю.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація івенторів України створена у відповідності до Господарського Кодексу України, інших законодавчих актів України та цього Статуту і об’єднує підприємства та громадян на добровільній основі.

1.2. Асоціація є недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна, не прибуткова і самоврегульована організація. Асоціація не є господарським товариством і не здійснює підприємницької діяльності, члени Асоціації не отримують прибутків (дивідендів) від її діяльності. Асоціація функціонує за рахунок добровільних членських внесків.

1.3. Членство в Асоціації не накладає на її членів ніяких обмежень щодо комерційної, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена законом.

1.4. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників Асоціації.

1.5. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний і зведений баланси, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему, торгівельну марку, знак і логотип, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Асоціація володіє відокремленим майном на праві власності, може від свого імені набувати права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.

1.6. Засновниками Асоціації є:

Юридичні особи:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “АРТ – БТЛ”, свідоцтво про державну реєстрацію серія А00, № 020290, видане 30.01.2006р., ідентифікаційний код N 34002791, місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Шевцова, буд.1;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАНЕЦ ОГНЯ” свідоцтво про державну реєстрацію серія А00, № 658596, видане 11.08.2006р., ідентифікаційний код N 34455510, місцезнаходження: 51900, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр-т. Пеліна , буд.15;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “САН ІВEНТ” свідоцтво про державну реєстрацію серія А01, № 247121, видане 07.11.2007р., ідентифікаційний код N 35508133, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд.4, кв.47;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНТМЕДІЯ”, свідоцтво про державну реєстрацію серія А00, № 020076, видане 07.02.2006р., ідентифікаційний код N 3403643, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Лук’янівська , буд.11;

5) Товариство з обмеженою відповідальністю “Агентство маркетингових комунікацій”, свідоцтво про державну реєстрацію серія А01, № 304693, видане 19.11.2008р., ідентифікаційний код N 36177111, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська , буд.107

6) Приватне підприємство “ЕКСПОКОН”, свідоцтво про державну реєстрацію серія А00, № 070322, видане 11.12.2003р., ідентифікаційний код N 32734405, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Тимирязівська, буд. 4, кв.39. Приватні особи підприємці:

7) Фізична особа – підприємець: Сироватьска Катерина Олександрівна, свідоцтво про державну реєстрацію серія В01, № 506122, видане 05.04.2002р., ідентифікаційний код N 2763718229, місцезнаходження: 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, буд.9/10, кв.46.;

8) Фізична особа – підприємець Кравченко Ірина Володимирівна, свідоцтво про державну реєстрацію серія В00, № 517746, видане 03.08.2007р., ідентифікаційний код N 2477305683, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Українська, буд.1, кв.86.;

1.7. Асоціація створюється на невизначений строк.


2. НАЙМЕНУВАННЯ АСОЦІАЦІЇ:

2.1. повне :

- українською мовою: Асоціація "Асоціація івенторів України ";

- російською мовою: Ассоциация "Ассоциация ивенторов Украины";

- англійською мовою: Association «Ukrainian Event Association».

2.2. скорочене:

- українською мовою: АІУ (Асоціація " Асоціація івенторів України");

- російською мовою: АИУ (Ассоциация "Ассоциация ивенторов Украины");

- англійською мовою: UEA (Association «Ukrainian Event Association»).

2.3. Місцезнаходження Асоціації: м. Київ, вул.___________________.


3. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Асоціація є добровільним об'єднанням підприємств та громадян, створеним з метою сприяння розвитку в України діяльності, пов’язаної із розробкою, вдосконаленням, організацією та проведенням культурно-видовищних та ділових заходів, представництва інтересів своїх членів в органах державної влади та управління, захисту прав членів Асоціації, забезпечення зв'язків із громадськістю.
Представництво загальних інтересів членів Асоціації та кожного з них окремо в центральних та місцевих органах влади та управління, у тому числі у судових органах, а також перед третіми особами.

3.2. Основним предметом діяльності Асоціації є:

- представлення інтересів членів Асоціації в центральних та місцевих органах влади та управління;

- надання допомоги членам Асоціації з питань організації виробництва, встановлення ділового співробітництва з українськими та іноземними партнерами, залучення інвестицій та інше;

- захист інтересів членів Асоціації;

- інформаційне та консультаційне забезпечення членів Асоціації;

- співробітництво з органами державної влади з питань формування політики в галузі культури, освіти, підприємництва ;

- розробка та внесення пропозицій до Уряду України щодо вдосконалення законодавчої бази в галузі культури, освіти галузі та підприємницької діяльності в цілому;

- представництво професійних інтересів підприємств та громадян України у міжнародних організаціях та асоціаціях;

- об’єднання зусиль членів Асоціації для розвитку івент галузі;

- соціальний захист членів Асоціації;

- організація та прийняття участі у виставках, ярмарках та рекламно-інформаційних заходах;

- видання друкованих видавництв Асоціації;

- допомога навчанню спеціалістів галузі культури;

- створення навчальних закладів з підготовки та перепідготовки спеціалістів галузі культури;

- здійснення рекламної підтримки на міжнародному та внутрішньому ринку;

- залучення іноземних суб’єктів шоу-бізнесу, організаторів святкових та урочистих подій, ділових, спортивних та інших культурно-видовищних та масових заходів до співпраці;

- сприяння у створенні правової, економічно - понятійної бази;

- створення стандартів якості івент-діяльності;

- підтримка діяльності підприємств галузі в умовах ринкової економіки;

- створення належних умов для розвитку галузі;

- створення умов для розвитку інфраструктури галузі;

- участь у підготовці та проведенні сумісних проектів;

- сприяння інформаційному забезпеченню івент-діяльності;

- пропаганда галузі з метою підвищення рівня культури виробництва;

- обмін досвідом.


4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

4.1. Асоціація є юридичною особою відповідно до законодавства України. Асоціація набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації.

4.2. Асоціація самостійно планує свою діяльність, а також соціальний розвиток колективу.

4.3. Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення згідно до законодавства України.

4.4. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями підприємств, які входять до її складу, а підприємства не відповідають за зобов'язаннями Асоціації.

4.5. Держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Асоціації, а Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.

4.6. Асоціація та її члени не здійснюють та не сприяють обмеженню конкуренції у будь-який сфері господарської діяльності на внутрішніх ринках, не укладають угоди, які спрямовані на обмеження прав підприємств або анти-конкурентну ділову практику;

4.7. В інтересах реалізації мети та предмету своєї діяльності Асоціація має право:

4.7.1. Володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном у відповідності з його призначенням, статутними завданнями та предметом своєї діяльності;

4.7.3. Будувати, купувати, відокремлювати, брати у найом як на Україні, так і за її межами будь-якого роду рухоме та нерухоме майно;

4.7.4. Бути членом іншого об'єднання з аналогічним предметом діяльності, засновувати в установленому законодавством порядку суб’єкти господарської діяльності, створювати підприємства з правами юридичної особи в Україні та на території іноземних держав, приймати пайову участь у господарських товариствах;

4.7.5. Користуватись кредитами банків в іноземній та національній валюті;

4.7.6. Вчиняти від свого імені правочини, укладати угоди, у тому числі купівлі-продажу, безоплатної передачі, оренди, застави, кредитні та інші, орендувати майно, набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, а також в господарському і третейському судах;

4.7.7. Брати участь в діяльності інших асоціацій, концернів, промислово-фінансових груп і холдингах;

4.7.8. Відкривати представництва на території України і за її межами, відповідно до законодавства. Представництва Асоціації не є юридичними особами і діють на основі затвердженого Асоціацією Положення;

4.7.9. Самостійно встановлювати форми, системи, розміри оплати праці своїх працівників, а також утворювати спеціальні цільові фонди відповідно до законодавства;

4.7.10. Залучати для виконання робіт фахівців, у тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших форм договорів з оплатою праці за домовленістю сторін, а також створювати тимчасові трудові колективи;

4.7.11. На основі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних осіб як українських, так і іноземних;

4.7.12. Надавати матеріальні та інші грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям і громадянам, які виконують роботи і послуги для Асоціації;

4.7.13. Асоціація має також інші права, передбачені законодавством України для неприбуткових установ.

4.8. Асоціація у своїй діяльності дотримується вимог законодавства України та вимоги цього Статуту.

4.9. Члени Асоціації, які входять до складу Асоціації, можуть вийти з її складу із збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами та організаціями.


5. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація є вільною для вступу та виходу нових учасників.

5.2. Засновники Асоціації є її членами.

5.3. Членом Асоціації може бути виключно підприємство, господарське товариство, приватне підприємство, кооператив, громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи – підприємці, об'єднання підприємств, об’єднання громадян, інші суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері надання івент-послуг, надання специфічних послуг в івент-галузі, або надання спеціалізованих майданчиків для проведення івент-заходів, та:

- зареєстровані відповідно до вимог законодавства України,

- виявили бажання бути членом Асоціації,

- визнають положення цього Статуту,

- зобов’язуються сплачувати у строк добровільні членські внески,

- відповідно до яких прийнято позитивне рішення Правлінням Асоціації.

5.4. Громадянам України, громадянам інших держав, за рішенням Загальних Зборів з подання Президента може бути надано статус «Почесний член Асоціації івенторів України».

5.4.1. Статус «Почесний член Асоціації івенторів України» передбачає виключно дорадчі та представницькі функції, які здійснюються носієм цього статусу добровільно, кожен раз - з особистого звернення Президента Асоціації.

5.5. Установам та організаціям (юридичним особам) незалежно від форм власності, галузі діяльності, а також їх об'єднанням рішенням Загальних Зборів з подання Президента може бути надано статус «Партнер Асоціації івенторів України».

5.5.1. Статус «Партнер Асоціації івенторів України» передбачає:

- певні пільги та можливості, перелік яких в кожному випадку регулюється окремою угодою між Асоціацією та Партнером.

5.5.2. Угоду з Партнером від імені Асоціації укладає Президент Асоціації.

5.6. Членство в Асоціації, у тому числі – розповсюдження статусу «Почесний член Асоціації івенторів України» припиняться у зв’язку з виходом або виключенням члена (партнера) із Асоціації.

5.7. Прийом у члени Асоціації здійснюється на підставі:

- письмової заяви кандидата, яка підтверджує згоду щодо виконання обов'язків члена Асоціації,

- визнання положення цього Статуту, обов'язків що витікають із цього Статуту;

- позитивного рішення Правління Асоціації;

- сплати вступного внеску та добровільних членських внесків за шість календарних місяців.

5.8. Членство в Асоціації розподіляється за статусом. Статус членства визначается у положенні про членство на:

- Асоційований член;

- Дійсний член.

Кандидат, який має бажання вступити до Асоціації, повинен звернутися із заявою про вступ до Правління, в якій він самостійно визначає статус свого членства в Асоціації. Заява надається на ім’я Правління Асоціації.

5.9. Кожен із членів Асоціації має право:

- самостійно планувати та здійснювати підприємницьку та господарську діяльність;

- обирати й бути обраним до органів управління Асоціації;

- одержувати інформацію про діяльність Асоціації;

- звертатися за допомогою до Асоціації в питаннях захисту його прав;

- брати участь у заходах, що проводиться під егідою Асоціації;

- користуватися науковими, методичними розробками та матеріально-технічними засобами Асоціації;

- користуватися послугами, консультаціями та рекомендаціями, що надаються Асоціацією;

- брати участь і голосувати на Загальних Зборах особисто або через своїх представників;

- отримувати інформацію про діяльність Асоціації у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами Асоціації;

- отримувати профільні консультації та у разі можливості такої – допомогу від Асоціації.

5.10. Кожен з учасників зобов'язаний:

- належним чином виконувати положення цього Статуту, Загальних Зборів та рішення керівних органів Асоціації;

- обов’язково брати учать у Загальних Зборах Асоціації, а у разі обрання до керівних органів - в їх діяльності – особисто або через представників;

- сплачувати добровільні членські внески у розмірах та у терміни, що встановлені рішеннями Загальних Зборів членів Асоціації;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації. Під комерційною таємницею та конфіденційною інформацією маються на увазі відомості, пов’язані з управлінням, фінансами та іншою діяльністю Асоціації, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Асоціації. Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та порядок їх захисту визначаються Засновниками Асоціації. Комерційною таємницею є також інформація, методики, результати науково-дослідницької діяльності та інші види інтелектуальної власності, власником якої є Асоціація, і які можуть бути реалізовані як комерційна інформація, а передчасне розголошення якої може нанести збитки Асоціації;

- сприяти своєю діяльністю досягненню мети та виконанню завдань Асоціації.

5.11. Кожен із учасників може у будь-який час вийти із Асоціації при умові подання до Правління Асоціації відповідного письмового повідомлення не пізніше як за 3 місяці до такого виходу.

5.12. Членство в Асоціації будь-якого її учасника може бути припинено із власної ініціативи або за поданням Президента рішенням Правління Асоціації, яке повинно бути затверджено Загальними Зборами.

5.13. Члена Асоціації може бути виключено із складу Асоціації у разі:

- несплати членських внесків на протязі трьох календарних місяців з терміну, який Правління надало для сплати;

- у разі, спаплюження своїми діями ім’я Асоціації, або завдання шкоди діловому іміджу Асоціації;

- у разі здійснення дій, що суперечать досягненню мети Асоціації;

- розголошення комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації про діяльність Асоціації;

- систематичного невиконання інших обов’язків, що вказані в пункті 5.10. цього Статуту.

5.14. Виключення учасника із Асоціації обов’язково відбувається у разі:

- якщо член Асоціації не виконує вимог, передбачених цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів, інших керівних органів Асоціації;

- якщо член Асоціації своїми діями завдав, або завдає шкоди ресурсам або діловій репутації Асоціації;

- якщо учасник Асоціації регулярно не бере участі в роботі Асоціації або не вносить добровільних членських внесків, затверджених рішенням Загальними Зборами;

- ліквідації юридичної особи, або смерті громадянина-члена Асоціації.

5.15. Усі члени Асоціації повинні бути занесені до реєстру членів Асоціації.

5.16. Зміни до порядку вступу до Асоціації, розміру добровільних членських внесків, порядку призупинення членства в Асоціації, порядку виключення із членів Асоціації визначаються Загальними Зборами.


6. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

6.1. Асоціація є власником майна, яке юридично відокремлене від майна засновників та членів Асоціації.

6.2. Майно Асоціації становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші товарно-матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному та зведеному балансі Асоціації.

6.3. Джерелами формування майна Асоціації є:

- пасивні доходи;

- кошті або майно, які надходять безплатно, або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- разові або періодичні внески засновників або членів;

- добровільні внески;

6.4. Асоціація може створювати резервний фонд, фонд розвитку та інші фонди. Порядок утворення та використання цих фондів визначається в окремому Положенні про них.

6.5. Розміри та порядок сплати добровільних періодичних або додаткових добровільних внесків встановлюються рішенням Правління Асоціації.

6.6. Кошти Асоціації використовуються на:

- фінансування робіт у відповідності з метою та предметом діяльності Асоціації;

- закупівлю майна;

- проведення Загальних Зборів;

- оплати праці співробітників апарату Асоціації;

- господарські витрати, пов'язані із діяльністю Асоціації;

- проведення виставок та ярмарок;

- видання друкарської продукції;

- проведення семінарів, симпозіумів;

- проведення інших заходів відповідно до статутних завдань.


7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Органами управління Асоціації є: Загальні Збори, Правління, Президент, Ревізійна комісія, Виконавча дирекція, статус та компетенція, кожного окремого органу управління визначається у відповідному положенні.

7.2. Загальні Збори Асоціації. Вищим органом управління Асоціації є Загальні Збори членів Асоціації, правомочність Загальних Зборів, порядок та строки їх скликання, порядок голосування, виключна компетенція Загальних Зборів, визначаються законодавством України, цим Статутом, Регламентом Загальних Зборів Асоціації.
Загальні Збори членів Асоціації складаються із уповноважених представників всіх членів Асоціації. Повноваження представників засвідчується виданими дорученнями.
Загальні Збори скликаються не менш ніж 1 разу на рік. Загальні Збори учасників Асоціації у будь-якому разі скликаються не пізніше 2 місяців після закінчення кожного фінансового року для розгляду та затвердження звіту і балансу за минулий рік та плану дій на наступний рік.
Позачергові Загальні Збори скликаються на вимогу: Президента, 1/3 членів Асоціації, Правління, Ревізійної комісії, якщо цього потребують інтереси Асоціації в цілому або виникла загроза значних матеріальних збитків для Асоціації.
Загальні Збори членів Асоціації вирішують будь-які питання, що стосуються предмету діяльності Асоціації, а також будь-які організаційні питання.

7.3. Про проведення Зборів, члени Асоціації повідомляються письмово не пізніше, як за 45 днів до початку Зборів, із зазначенням часу, місця проведення зборів та порядку денного.
Не пізніше як за 20 календарних днів до скликання Загальних Зборів членам Асоціації, повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними для розгляду до порядку денного Загальних Зборів.

7.4. Кожен член Асоціації зобов'язаний особисто або через представників бути присутнім на Зборах.
Представником може бути як член Асоціації, так і третя особа, яка має відповідні повноваження, що обов’язково повинні бути підтверджені письмовим документом (дорученням).

7.5. Загальні Збори членів Асоціації вважаються повноважними, якщо в них беруть участь не менш ніж 2/3 членів Асоціації
Повідомлення про проведення та про порядок денний Загальних Зборів здійснюється Виконавчою Дирекцією Асоціації.

7.6. Про проведення Загальних Зборів члени Асоціації повідомляються:

- письмовим надісланням із врученням під розписку конверту із повідомленням;

- розміщенням на сайті Асоціації;

- відправленням поштового повідомлення через мережу Інтернет на електрону адресу члена Асоціації;

- друкуванням у печатному органі Асоціації.

7.7. Члени Асоціації вважаються поінформованими про участь у річних Загальних Зборах, якщо про дату і місце проведення Зборів було повідомлено у порядку та терміни визначені у п. 7.3. та 7.6. цього Статуту.
У випадку проведення позачергових Зборів або якщо Загальні Збори перепризначені на інше число, усі члени повинні бути проінформовані про дату, місце та порядок денний Зборів згідно із регламентом Загальних Зборів.
У випадку, якщо Збори скликаються не Правлінням Асоціації, а членами Асоціації, які володіють у сукупності 1/3 відсотками голосів, Президентом, Ревізійною Комісією, Асоціація (через Дирекцію) сплачує всі витрати, пов'язані з інформуванням усіх членів.

7.8. Голосування на Загальних Зборах проводиться за принципом: дійсний член – три голоси, асоційований член – один голос.
Рішення на Загальних Зборах приймаються більшістю голосів. Рішення вважається прийнятим у разі його схвалення простою більшістю голосів присутніх членів на Загальних Зборах. У разі коли голоси розділилися голос Президента Асоціації є вирішальним.

7.9. До компетенції Загальних Зборів учасників Асоціації відносяться:

а) визначення основних напрямів діяльності Асоціації і затвердження її планів та звітів про їх виконання;

б) затвердження угод про співробітництво з іншими Асоціаціями, об’єднаннями, і таке інше;

в) встановлення розміру, форм і порядку внесення учасниками добровільних членських внесків;

г) затвердження річних результатів діяльності Асоціації, затвердження звітів і висновків;

д) створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження положень про них;

е) обрання та звільнення з посад Президента, членів Правління;

є) прийняття рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Асоціації;

ж) прийняття та виключення з Асоціації членів Асоціації;

з) прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

и) обрання та відкликання членів ревізійної комісії Асоціації.

7.10. Рішення Загальних Зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів членів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

а) прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації;

б) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств та представництв Асоціації;

в) затвердження угод про співробітництво з іншими Асоціаціями, об’єднаннями.

7.11. До виключної компетенції Загальних Зборів відносяться наступні підпункти пункту 7.9.: а), г), е), з), и).

7.12. Загальні Збори учасників Асоціації мають право винести рішення про передачу частини належних їй прав до виключної компетенції Президента Асоціації.

7.13. Дозволяється прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам Асоціації, які повинні у письмовій формі в визначений Правлінням термін сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, члени Асоціації повинні бути проінформовані Виконавчою Дирекцією про результати опитування та рішення, яке було прийнято.

7.14. Президент Асоціації. Президент Асоціації головує на Загальних Зборах членів Асоціації та призначається на посаду Загальними Зборами Асоціації із числа дійсних членів Асоціації строком на 2 роки. Президент підзвітний Загальним Зборам членів Асоціації.

До компетенції Президента Асоціації відносяться:

а) представництво інтересів Асоціації в державних органах влади і управління, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та об'єднаннях громадян як в Україні так і за її межами;

б) контроль за виконанням рішень Загальних Зборів учасників Асоціації;

в) ведення офіційного листування від імені Асоціації;

г) виконання немайнових дій від імені Асоціації;

д) забезпечення проведення засідань Загальних Зборів Асоціації;

е) головування на засіданнях Загальних Зборів Асоціації та підписання актів, прийнятих Зборами;

є) внесення на розгляд Загальних Зборів Асоціації кандидатур посадових осіб Асоціації, її філій та представництв в Україні та за кордоном;

ж) внесення пропозицій про заохочення окремих членів Асоціації, юридичних і фізичних осіб, які активно сприяють діяльності Асоціації;

з) вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Асоціації;

и) укладає контракт та розриває його від імені Асоціації із Виконавчим Директором в разі прийняття відповідного рішення Правлінням;

і) від імені Асоціації підписує угоди про співробітництво із іншими Асоціаціями, об’єднаннями.

7.15. Президенту може бути делеговано Загальними Зборами Асоціації також здійснення інших функцій, пов'язаних з діяльністю Асоціації.

7.16. Президент в установленому порядку може делегувати частину власних повноважень іншій посадовій особі Асоціації.

7.17. Рішення Загальних Зборів Асоціації є обов'язковими для Президента.

7.18. Правління Асоціації. Правління є органом Асоціації, яке діє з метою захисту інтересів членів та здійснює контроль за діяльністю Дирекції Асоціації. Порядок діяльності Правління визначається законодавством України, Статутом, Положенням.

7.19. Правління:

- слідкує за виконаннями рішення Загальних Зборів Виконавчою Дирекцією;

- надає згоду на укладення угод на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;

- розглядає та затверджує звіти, які подають Виконавча дирекція, Ревізійна Комісія за рік;

- аналізує дії Виконавчої дирекції щодо управління Асоціацією;

- аналізує реалізацію інвестиційної діяльності, правової, інформаційно-рекламної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

- проводить статистичні дослідження ринку;

- виступає у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок діяльності Виконавчої дирекції Асоціації;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Виконавчої дирекції Асоціації;

- подає Загальним Зборам Асоціації пропозиції з питань діяльності Асоціації;

- створює комітети та тимчасові робочі групи, визначає їх напрямок, склад, порядок та термін роботи, затверджує Положення про комітети та робочі групи.

7.20. Правління має право:

- отримувати інформацію про діяльність Асоціації;

- отримувати інформацію від Ревізійної комісії про фінансовий стан Асоціації;

- заслуховувати звіти Виконавчої дирекції, Виконавчого Директора, посадових осіб Асоціації з окремих питань їх діяльності;

- розривати трудові договори із членами Виконавчої дирекції з подання Виконавчого Директора Асоціації;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Асоціації;

- вимагати проведення позачергових Загальних Зборів членів Асоціації, якщо за таке рішення проголосувало більшість членів Правління.

7.21. Частина Правління складається із осіб, обраних Загальними Зборами із числа дійсних членів Асоціації терміном на 2 роки.

7.22. Інша частина Правління складається із Засновників Асоціації, які є членами Правління чотири календарних роки зі дня обрання частини Правління, зазначеної в пункті 7.21. цього Статуту першими Загальними Зборами Асоціації.

7.22.1. У разі ліквідації юридичної особи-Засновника Асоціації або смерті фізичної особи-підприємця-Засновника Асоціації, питання про передання правонаступнику його повноважень в Правлінні або повного їх припинення вирішується Загальними Зборами Асоціації.

7.23. Персональний склад Правління та зміни в ньому затверджуються Загальними Зборами Асоціації.

7.23.1. Правління має право призупинити до наступних Загальних Зборів повноваження того свого члена, якій систематично порушує обов’язки члена Асоціації.

7.24. Керує діяльністю Правління Президент Асоціації.

7.24.1. Президент є членом Правління без додаткового затвердження його кандидатури як члена Правління Загальними Зборами.

7.25. Виконавча дирекція. Виконавчим органом Асоціації, що здійснює управління її поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на нього Правлінням завдань, є Виконавча дирекція. Виконавча дирекція підзвітна Загальним Зборам членів Асоціації, Президенту, Правлінню та забезпечує виконання прийнятих ними рішень.

7.26. Виконавча дирекція складається: із Виконавчого Директора, його заступника (-ів), головного бухгалтера, молодшого персоналу і діє на підставі законодавства України, цього Статуту, Положення про Виконавчу дирекцію. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Асоціації шкоду відповідно до чинного законодавства України. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та установчими документами Асоціації.

7.26. Виконавчий Директор. Очолює Виконавчу дирекцію Виконавчий Директор, який призначається на посаду Правлінням Асоціації та діє на підставі законодавства України, цього Статуту, Положення про Виконавчого Директора.
Виконавчий директор призначається рішенням Правління.

7.27. Виконавча дирекція виконує завдання, покладені на неї Правлінням Асоціації.

7.28. До компетенції Виконавчої дирекції відносяться:

а) забезпечення поточної роботи Асоціації, її структурних підрозділів, філій, представництв;

б) розробка Правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів, нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами i філіями Асоціації та затвердження їх у Президента;

в) прийом та звільнення працівників, застосування до них заходів заохочення та стягнення;

г) організація ведення протоколу Загальних Зборів. Книга протоколів має бути у будь-який час надана членам Асоціації для ознайомлення. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів;
д) проведення в разі необхідності опитування, зазначеного у пункті 7.13 цього Статуту;

е) забезпечення виконання рішень Загальних Збopiв, Президента, Правління;

є) розпорядження майном та коштами Асоціації в межах, що не перевищують 100 000 грн. 00 коп.;

ж) укладення будь-яких угод та інших юридичних актів, крім угод, укладення яких потребує отримання попередньої згоди від Зборів Учасників та/або відноситься до виключної компетенції Президента. Зазначені угоди укладаються Виконавчим Директором від імені Асоціації після отримання згоди Загальних Зборів у порядку, передбаченому розділом 7 даного Статуту;

з) видання довіреностей, відкриття в банках поточного та інших рахунків;

и) користування правом підпису фінансових документів Асоціації;

і) здійснення інших дії, спрямованих на досягнення мети Асоціації в межах його компетенції.

й)надання Президенту проекту кошторису адміністративно-господарських витрат Асоціації та річного балансу, пропозицій щодо порядку формування та розподілу резервного та інших фондів.

7.29. Загальні Збори можуть передати частину належних їм повноважень до компетенції Виконавчого Директора, крім повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів.

7.30. Директор підзвітний Правлінню і організує виконання його рішень.

7.31. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Асоціації в межах, що не перевищують 100 000 грн. 00 коп. або їх еквіваленту в СКВ.

7.32. Виконавчий Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Асоціації, обов’язкових для виконання в межах його компетенції.

7.33. Виконавчий Директор має право безпосередньо звертатись до учасників Асоціації з будь-яких питань діяльності Асоціації.

7.34. У разі відсутності Виконавчого директора його обов'язки виконує заступник Виконавчого директора або особа призначена Правлінням.

7.35. Рішення Загальних Зборів членів Асоціації є обов'язковими для Виконавчого директора.


8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

8.1. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна Комісія, якщо Загальними Зборами не буде прийняте рішення про передачу функцій ревізії та контролю іншій аудиторській організації.

8.2. Ревізійна Комісія утворюється Загальними Зборами і складається, з трьох осіб та діє на підставі законодавства України, цього Статуту.

8.3. Ревізійна Комісія щороку проводить планові ревізії і звітує про результати перед Загальними Зборами Асоціації.

8.4. За рішенням Загальних Зборів Асоціації можуть проводитися позапланові ревізії.

8.5. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

8.6. Перевірка господарсько-фінансової діяльності Виконавчої дирекції Асоціації, дочірніх підприємств та представництв проводиться Ревізійною Комісією.

8.7. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних Зборів Асоціації, Правління, із власної ініціативи Ревізійної Комісії Асоціації, або на вимогу 1/3 Асоціації.

8.8. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам та Президенту Асоціації.

8.9. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає Президенту, Правлінню та вищому органу Асоціації.

8.10. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів.

8.11. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної Комісії Загальні Збори Асоціації не мають права затвердити річний баланс.

8.12. Ревізійна Комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних Зборів або проведення засідання Дирекції у разі, якщо виникла загроза інтересам Асоціації або виявлено зловживання посадових осіб.


9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Асоціація веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України.

9.2. Фінансові результати діяльності Асоціації визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

9.3. Перший фінансовий рік Асоціації починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки збігаються з календарними.

9.4. Асоціація подає до органів державної статистики статистичну звітність в обсягах та у терміни, передбачені законодавством України.

9.5. Перевірка фінансової діяльності Асоціації здійснюється згідно із законодавством України та цим Статутом.


10. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Під комерційною таємницею Асоціації розуміються відомості, пов’язані з управлінням, фінансами та іншою профільною діяльністю об’єднання, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Асоціації.

10.2.Комерційною таємницею є також інформація, методики, результати науково-дослідницької діяльності та інші види інтелектуальної власності, власником якої є Асоціація, і які можуть бути реалізовані як комерційна інформація, а передчасне розголошення якої може нанести збитки Асоціації.

10.3.Передача інформації, що є комерційною таємницею, будь-яким третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватись тільки у порядку, визначеному Правлінням Асоціації.

10.4. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Асоціації, їх склад та обсяги, порядок захисту визначається Правлінням з урахуванням вимог чинного законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

10.5. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Асоціації та порядок її використання та захисту визначаються Правлінням.


11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її ліквідації.

11.2. Асоціація ліквідується:

- за рішенням Загальних Зборів учасників Асоціації;

- за рішенням суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Асоціації, у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства;

- з інших підстав, що передбачені законодавством України.

11.3. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Асоціації призначається ліквідаційна комісія. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальних Зборів учасників Асоціації.

11.4. При припиненні діяльності майно та кошти Асоціації розподіляються згідно законодавства України. Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» на підставі пункту 7.11.11, п. 7.11, статті 7 усі активи Асоціації повинні бути передані інший неприбуткової організації відповідного типу або зараховані до бюджету.

11.5. Ліквідація Асоціації вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.


12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

12.1. Будь-які зміни до цього Статуту затверджуються Загальними Заборами Засновників, здійснюються у письмовій формі і оформляються окремими додатками до цього Статуту або шляхом викладення цього Статуту у новій редакції і набувають чинності після державної реєстрації.

12.2. Якщо зміни законодавства України, внесені після підписання цього Статуту, можуть завдати прямої або непрямої шкоди економічним інтересам учасників, то останні негайно проведуть консультації з метою внесення відповідних змін до цього Статуту з метою забезпечення економічних інтересів учасників Асоціації.


13. ПІДПИСИ

Юридичні особи: тьи .ю

1. Товариство з обмеженою відповідальністю “АРТ – БТЛ”, посада: ______________ підпис: _________________ (п.і.пб.___________________);

2. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАНЕЦ ОГНЯ”, посада:___________ підпис: ______________ (п.і.пб.__________________);

3. Товариство з обмеженою відповідальністю “САН ІВЕНТ”, посада:_____________ підпис: _________________ (п.і.пб.___________________);

4.Товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНТМЕДІЯ”, посада: _____________ підпис:__________________(п.і.пб.___________________);

5. Товариство з обмеженою відповідальністю “Агентство маркетингових комунікацій”, посада:_____________ підпис: ________________ (п.і.пб.__________________);

6. Приватне підприємство “ЕКСПОКОН”, посада:______________ підпис: _________ ___________ ( п.і.пб.___________________).


Приватні особи підприємці:

1. Фізична особа – підприємець: Сироватьска Катерина Олександрівна, підпис: ________________________ (___________________);

2. Фізична особа – підприємець: Кравченко Ірина Володимирівна, підпис:

_______________________ (___________________).


Місто Київ

СЛОВО ЛИДЕРАМ

Ивент-рынок в лицах: успех пятизвездочного гостиничного комплекса

Ивент-рынок в лицах: успех пятизвездочного гостиничного комплексаПродолжая серию материалов в рамках проекта «Ивент-рынок в лицах» пресс-центр Ассоциации ивенторов Украины пообщался с генеральным менеджером гостиничного комплекса «Mirotel Resort & Spa» Еленой Геращенко.ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ